Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31 december 202131 december 2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa3.1423.699
Materiële vaste activa17.79918.005
Financiële vaste activa3.0713.308
Vlotte activa
Voorraden; grond- en hulpstoffen1.942495
Vorderingen
Handelsdebiteuren54.21046.821
Overige vorderingen en overlopende activa3.9613.735
58.17150.556
Liquide middelen22.14126.854
Balanstotaal106.266102.917

PASSIVA

31 december 202131 december 2020
Groepsvermogen46.41947.337
Voorzieningen en langlopende schulden1.0941.102
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten25.40126.716
Belastingen en premies sociale verzekeringen5.1805.104
Onderhanden projecten14.48012.811
Overige schulden en overlopende passiva13.6929.847
58.75354.478
Balanstotaal106.266102.917

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

(bedragen x € 1.000)

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. Deze samengevatte jaarrekening dient in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening gelezen te worden ten aanzien van de waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De geconsolideerde jaarrekening, waaraan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

31 december 202131 december 2020
Netto omzet257.661259.259
Mutatie onderhanden projecten54.23115.586
Bedrijfsopbrengsten311.892274.845
Kosten materiaal en werk derden171.111143.104
Lonen en salarissen78.03370.815
Sociale lasten en pensioenlasten20.31318.657
Afschrijvingen7.2596.256
Overige bedrijfskosten23.04521.847
Som der bedrijfskosten299.761260.679
Bedrijfsresultaat12.131
14.166
Opbrengsten van vorderingen die tot vaste activa behoren en effecten11379
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten143205
Rentelasten en soortgelijke kosten-299-316
Financiële baten en lasten-43-32
Resultaat vóór belastingen12.08814.134
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering-3.007-3.532
Resultaat na belastingen9.08110.602

Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van P.G. Kuijpers & Zonen B.V.

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. te Helmond is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

  1. de samengevatte, geconsolideerde balans per 31 december 2021; 
  2. de samengevatte, geconsolideerde winst en verliesrekening over 2021; 

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 26 april 2022. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. in onze controleverklaring van 26 april 2022. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. 

Tilburg, 19 mei 2022

ABAB Audit & Assurance B.V. 

Was getekend

Drs. M.M.C.B. van der Voorden RA

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. te Helmond is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

  1. de samengevatte, geconsolideerde balans per 31 december 2021;
  2. de samengevatte, geconsolideerde winst en verliesrekening over 2021;

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 26 april 2022.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2021 van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. in onze controleverklaring van 26 april 2022.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Tilburg, 19 mei 2022

ABAB Audit & Assurance B.V.

Was getekend

Drs. M.M.C.B. van der Voorden RA

Per 1 mei 2022 zwaaien we Claus Arnoldussen na ruim 30 jaar dienstverband uit als financieel directeur van Kuijpers. Zijn kennis, expertise en ondernemerschap zijn onmisbaar geweest voor de ontwikkeling van Kuijpers en hebben een significante bijdrage geleverd aan waar we vandaag staan. Met ingang van 1 maart 2022 heeft Werner Govaarts de rol van financieel directeur na een gedegen voorbereiding en inwerktraject overgenomen.

Per 1 mei 2022 zwaaien we Claus Arnoldussen na ruim 30 jaar dienstverband uit als financieel directeur van Kuijpers. Zijn kennis, expertise en ondernemerschap zijn onmisbaar geweest voor de ontwikkeling van Kuijpers en hebben een significante bijdrage geleverd aan waar we vandaag staan. Met ingang van 1 maart 2022 heeft Werner Govaarts de rol van financieel directeur na een gedegen voorbereiding en inwerktraject overgenomen.

Claus Arnoldussen

Werner Govaarts

In het kort

Samenvattende cijfers